Kielto tehdä muille firmoille <-> lainmukaisuus

Ajankohtaiset aiheet ja miten päästään loistokkaan JV -työn alkuun.

Kielto tehdä muille firmoille <-> lainmukaisuus

ViestiKirjoittaja hexa » Su Loka 29, 2006 22:38

Joidenkin ovifirmojen sopimuksista löytyy kohta, jossa kielletään työskentelemään muualla jv-tehtävissä. Jossain paikoissa taas tämä on kirjoittamaton sääntö.

Saako firma ladella yhteistyö/työsopimukseen mitä haluaa?

Ymmärrän, ettei osoita kovinkaan korkeaa työmoraalia, jos työntekijä esimerkiksi peruu aiemman vuoron saadessaan toiseen paikkaan paremman vuoron.

Sen sijaan selkeä kielto työskennellä muualla tuntuu aika kovalta. Vaitiolovelvollisuudella tätä pykälää ei mielestäni voi perustella, koska se jatkuu myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tarjoilijoillakin on joissain paikoissa tämä sääntö? Outoa.

Kokemuksia/mielipiteitä?!
hexa
 
Viestit: 9
Liittynyt: Su Loka 01, 2006 16:17

ViestiKirjoittaja cebic » Ma Loka 30, 2006 0:51

Mielestäni tähän ei ole mitään laillista perustetta kieltää tekemästä töitä muissa saman alan työpaikoissa.
Ei ne asiakkaat sen poken tai tarjoilijan mukana siirry toiseen paikkaan... Varsinkin jos kyseessä on satunnainen tilanne.
Tietyillä aloilla karenssit on ihan perusteltua ja tietenkin automaattisesti sinulla on kaikilla aloilla vaitiolovelvollisuus.
Paremmassa asemassa ovat tietysti ne suuremmat firmat, jotka pyörittävät useita ovia isommalla alueella ja on takuuvarmasti paljon keikkkoja, missä milloinkin.

On tietysti hieman vaikeampi lähteä rikkomaan kirjallista sopimusta, jossa olet allekirjoittanut olevasi menemättä kilpailemaan muualla..
Mutta minusta esim. festareita ja keikkoja tuo ei voi kieltää, jos normaalisti teet töitä ravintolassa.. Suoraa tyhmyyttähän se olisi.
Kannattaa lukea ne sopimukset huolella ennenkuin allekirjoittaa ja pyrkiä jo sopimuksen luonnosteluvaiheessa yhteisymmärrykseen ja siihen, ettei jälkikäteen tarvitse rueta muuttamaan sopimusehtoja.

Meilläkin on töissä kielletty talon kirjoilla olevien ihmisten meneminen kilpaileviin tanssiravintoloihin töihin, vaikka talo ei pysty tarjoamaan riittävästi tunteja. Lopputulos : irtisanoutumisia ja vuokrafirmoille siirtyminen. Tämä koskee lähinnä tarjoilijoita, ei esim minua.
Aluksi pomon kanssa jutellessamme hän oli sitä mieltä että jos talolta ei saa tarpeeksi tunteja, voi käyttää vuokrafirmaa ja käydä muuallakin.. Kun muutama ilmoitti menevänsä lähimpänä kilpailijana olevalle ravintolalle keikalle, ilmoitti pomo ettei se käy päinsä ja niin ei saa tehdä.
Tilanne on sinänsä vaikea, että ennen 1,5v sitten tapahtuneita muutoksia suurin osa talon työntekijöistä olivat erään suuren ketjun palveluksessa ennenkuin siirtyivät vanhoina työntekijöinä talolle...
cebic
 
Viestit: 313
Liittynyt: Ke Heinä 19, 2006 14:49
Paikkakunta: Joensuu

ViestiKirjoittaja cebic » Ma Loka 30, 2006 1:02

Niin ja koska ei voi muokata lähettämiään viestejä, joutuu spammaa.

Mutta tosiaan tämä on aika yleistä alalla, harvemmin tähän varmaan kukaan puuttunut ja varsinkin nuoret yleensä tottelevat, kun eivät uskalla niskuroida ja kun tietoa ei ole tarpeeksi.
cebic
 
Viestit: 313
Liittynyt: Ke Heinä 19, 2006 14:49
Paikkakunta: Joensuu

ViestiKirjoittaja cebic » Ma Loka 30, 2006 1:36

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6sopimuslaki

3 luku
Työntekijän velvollisuudet
1 §
Yleiset velvollisuudet

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.
2 §
Työturvallisuus

Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.
3 §
Kilpaileva toiminta

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 1 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.

Työnantaja, joka ottaa työhön henkilön, jonka tietää olevan 1 momentin perusteella estynyt ryhtymästä työhön, vastaa työntekijän ohella aikaisemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta.
4 §
Liike- ja ammattisalaisuudet

Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, jolle työntekijä ilmaisi tiedot, jos viimeksi mainittu tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen oikeudettomasti.
5 §
Kilpailukieltosopimus

Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä sopimuksella (kilpailukieltosopimus) rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Mitä edellä säädetään kilpailukieltosopimuksen keston rajoittamisesta ja sopimussakon enimmäismäärästä, ei koske työntekijää, jonka tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa.

Kilpailukieltosopimus on mitätön siltä osin kuin se on tehty vastoin edellä säädettyä. Muutoin tällaisen sopimuksen pätevyydestä ja sovittelusta on voimassa, mitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/1929, oikeustoimilaki) säädetään.[/url]
cebic
 
Viestit: 313
Liittynyt: Ke Heinä 19, 2006 14:49
Paikkakunta: Joensuu

ViestiKirjoittaja cebic » Ma Loka 30, 2006 1:44

[url]http://www.opuslex.fi/data/artikkelikirjasto.Työ/kilpailevan_toiminnan_kielto.doc[/url]

Tuo linkki lataa doc-tiedoston koneellesi.
Sisältää siis kuitenkin allaolevan tekstin:

Asianajaja Matleena Engblom, Turku, Asianajotoimisto Olavi Hölttä Oy
engblom@olaviholtta.net

Kilpailevan toiminnan kielto


Suomen perustuslaki takaa lähtökohtaisesti kaikille oikeuden vapaasti valita työnsä. Kilpailevan toiminnan kielto on tämän perusoikeuden rajoitus. Työntekijän tulee lain mukaan välttää työnantajaansa vahingoittavaa kilpailevaa toimintaa. Kielto on voimassa vain työsuhteen kestoaikana, elleivät työnantaja ja työntekijä ole erikseen sopineet kilpailukiellosta, joka ulottuu työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Millainen kilpaileva toiminta on kiellettyä?

Kiellettyä on hyvän tavan vastainen kilpaileva toiminta, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Hyvän tavan vastaisena kilpailutekona on oikeuskäytännössä pidetty esimerkiksi sitä, että kirjanpitäjä oli työnantajaltaan salaa ryhtynyt äänettömäksi yhtiömieheksi naapurikuntaan perustettuun uuteen tilitoimistoon.

Myös kilpailevan toiminnan valmistelu on kiellettyä. Kiellettynä valmisteluna voidaan yleensä pitää vain melko konkreettisia toimenpiteitä kuten tietojen tai asiakirjojen keräämistä tulevaa toimintaa silmälläpitäen, asiakkaiden siirtymisen ”petaamista” tai työnantajan työntekijöiden rekrytointitoimintaa. Pelkästään se, että mielessään hautoo ja joskus ääneenkin lausuu haaveen oman yritystoiminnan aloittamisesta, ei ole kiellettyä valmistelua.

Sivutoimet ovat yleensä sallittuja, kunhan ne eivät kilpaile varsinaisen työn kanssa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen, jos siitä aiheutuu haittaa päätyön hoitamiselle. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, millaisia sivutoimia työntekijällä saa olla ja pitääkö niihin olla työnantajan lupa. Käytännössä lienee parasta keskustella mahdollisista sivutoimista avoimesti; näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja luottamuspulalta.


Kilpaileva toiminta on lain mukaan kiellettyä vain työsuhteen kestoaikana. Tällä tarkoitetaan myös lomautusaikaa. Työsuhteen päätyttyä työntekijä saa mennä kilpailevan yrityksen palvelukseen tai perustaa oman, samalla alalla toimivan yrityksen, ellei hän ole solminut kilpailukieltosopimusta.

Kilpailukieltosopimus

Kilpailukieltosopimuksessa työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, ettei työntekijä saa kilpailla vanhan työnantajansa kanssa työsuhteen päätyttyäkään. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä. Syyn arvioinnissa on otettava huomioon työnantajan toiminnan laatu ja työsuhteen erityispiirteet.

Kilpailukieltosopimuksen tekeminen voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun työntekijän työ liittyy tuotekehitys- tai tutkimustoimintaan, ja työnantajalla on sellaista tietoa ja osaamista, jota kilpailijoilla ei ole. Tällöin työnantajalla voi olla oikeutettu tarve estää tärkeiden tietojen siirtyminen kilpailijoille. Myös liike- tai ammattisalaisuuksien suojaaminen ja työnantajan antama erityiskoulutus voivat olla perusteina kilpailukieltosopimuksen tekemiselle. Kilpailukieltosopimuksen tekemiseen on yleensä melko hyvät edellytykset, jos työntekijä on työnantajan organisaatiossa korkealla ja /tai ns. avainhenkilö.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan yleensä rajoittaa korkeintaan kuuden kuukauden ajan työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai toimia yrittäjänä. Jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen kilpailukieltosopimuksen aiheuttamasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi. Nämä keston rajoitukset eivät koske johtavassa asemassa olevia työntekijöitä.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Ilman erityisen painavaa syytä tehty kilpailukieltosopimus on mitätön.

Kiellon rikkomisen seuraukset

Kilpailevan toiminnan kiellon rikkominen voi johtaa työntekijän työsopimuksen purkamiseen tai irtisanomiseen. Lisäksi työntekijä ja uusi työnantaja saattavat joutua korvausvastuuseen vanhalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta. Uuden työnantajan vastuu edellyttää kuitenkin, että tämä oli tietoinen työntekijän toisesta työstä.

Kilpailukieltosopimuksessa voi vahingonkorvauksen sijasta olla määräys sopimussakosta. Sopimussakko saa olla korkeintaan työntekijän kuuden kuukauden palkan suuruinen. Johtotehtävissä olevien osalta ei sopimussakolle ole asetettu ylärajaa.
cebic
 
Viestit: 313
Liittynyt: Ke Heinä 19, 2006 14:49
Paikkakunta: Joensuu

ViestiKirjoittaja hexa » Ma Loka 30, 2006 2:17

Laki siis antaa mahdollisuuden kieltoon.

Valitettavasti vaan näyttää siltä, että suurin syy kieltoon on kilpailu työntekijöistä. Ainakin pk-seudulla. Varsinaista lain tarkoittamaa haittaa firmalle voisi olla juuri vaikkapa vuorojen peruminen tai liikesalaisuudet eikä kilpailu työntekijöistä.

Asia kiinnnostaa, koska pykälä löytyy myös minun sopimuspapereistani. Mielellään kuitenkin noudattaisi allekirjoittamiaan papereita, vaikka sääntö sinänsä on huono.
hexa
 
Viestit: 9
Liittynyt: Su Loka 01, 2006 16:17

ViestiKirjoittaja jyri » Ma Loka 30, 2006 12:15

Hexa kirjoitti:Laki siis antaa mahdollisuuden kieltoon.

Järjestyksenvalvontatyöt ovat pääosin osa-aikaisia. Tuntuu tosi oudolta, jos osa-aikaikaista työtä tekevä yritys pystyisi estämään työnteon muualla. Itse soittaisin kyseiseen firmaan ja kysyisin mitä tämä tarkoittaa.

Muilla aloilla laitetaan kilpailukieltopapereihin, tällä halutaan estää ettei työntekijä pystyisi "varastamaan" asiakasta itselleen. Joissakin työsopimuksissa kielletään työsuhteen päätyttyä menemästä kilpailevan yritykseen esim. kuuteen kuukauteen. Osa-aikaisessa työssä tämä tuskin pätee.

Hexa kirjoitti:Valitettavasti vaan näyttää siltä, että suurin syy kieltoon on kilpailu työntekijöistä. Ainakin pk-seudulla. Varsinaista lain tarkoittamaa haittaa firmalle voisi olla juuri vaikkapa vuorojen peruminen tai liikesalaisuudet eikä kilpailu työntekijöistä.

Vuorojen perumista ei yritykset hyvällä katso. Tämä aiheuttaa yritykselle ylimääräistä työtä. Ja varmasti tälläisestä kaverista on parempi päästä eroon.
jyri
 
Viestit: 241
Liittynyt: Ma Heinä 03, 2006 12:47

ViestiKirjoittaja hps » Ma Loka 30, 2006 13:51

Kannattaa muistaa että luultavasti valtaosa ovifirmojen järjestyksenvalvojista ei ole työntekijöitä vaan alihankkijoita. Siis Y-tunnuksella toimivia itsenäisiä yrittäjiä, jotka tekevät sopimuksen toimeksiantajan eli ovifirman kanssa. Tällaiseen yritysten väliseen sopimukseen ei sovelleta työsopimuslakia, sillä kyseessä ei ole työsuhde.

Sopimusehdoissa saa siten lukea oikeastaan mitä tahansa, ja jos se kummallekin osapuolelle käy, eli kumpikin sopimuksen allekirjoittaa, niin siten on sitten toimittava. Yrittäjän pitää olla tarkkana mihin nimensä laittaa.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Verottajan mukaan yrittäjä, jolla on vain yksi asiakas, ei ole yrittäjä vaan palkkatyöläinen. Siis jos Y-tunnus-JV tekee keikkaa vain yhdelle ovifirmalle, niin kyseessä on verotuksellisesti palkkatyö ja yritysmuotoisuudella yritetään verottajan mukaan vain laittomasti kiertää veroja. Silä ei ole merkitystä, miten monen eri paikan ovella JV seisoo, jos hänen ainoa toimeksiantosopimuksensa on ovifirman eikä niiden ravintoloiden kanssa.

Eli jos ovifirma laittaa sopimukseen tuollaisen ehdon, niin silloin ei sitten saa tehdä töitä muille, mutta samalla ovifirma muuttaa suhteen veroteknisesti palkkatyöksi! Ja sitähän he eivät halua tehdä, sillä koko Y-tunnushomman tarkoitus on vähentää kuluja eli "kiertää veroja" kuten Verottaja asian ilmaisee. Ja toisaalta jos sopimussuhde muuttuukin työsopimukseksi, niin silloin perusteeton sivutyökielto on merkityksetön, jolloin voi tehdä sivutöitä sopimuksesta huolimatta -> jos tekee nekin Y-tunnuksella, on sittenkin yrittäjä koska onkin useampi toimeksiantaja, jolloin ei olisikaan saanut tehdä niitä eikä olekaan palkkatyössä... Pitää tehdä ne sivutyötkin työsuhteisena, niin kaikki on OK.
hps
 
Viestit: 81
Liittynyt: Ti Heinä 11, 2006 18:10

ViestiKirjoittaja jyri » Ma Loka 30, 2006 16:20

hps kirjoitti:Kannattaa muistaa että luultavasti valtaosa ovifirmojen järjestyksenvalvojista ei ole työntekijöitä vaan alihankkijoita. Siis Y-tunnuksella toimivia itsenäisiä yrittäjiä, jotka tekevät sopimuksen toimeksiantajan eli ovifirman kanssa. Tällaiseen yritysten väliseen sopimukseen ei sovelleta työsopimuslakia, sillä kyseessä ei ole työsuhde.

Kiitos korjauksesta. Harva tavallinen työntekijä siirtyessään yrittäjäksi ymmärtää näitä asioita. Ennen nimen pistämistä paperiin, kannattaa sopimus käyttää kaverilla / lakimiehellä joka tuntee asiat tai vähintään nukkua muutama yö ja pohtia sopimusta uudestaan. Yleensä sopimukset allekirjoitetaan kiireessä ja jälkikäteen huomataan sopimuksen huonot puolet.
jyri
 
Viestit: 241
Liittynyt: Ma Heinä 03, 2006 12:47

Aika harvinaista ns. täyskielto

ViestiKirjoittaja Janne78 » Ti Loka 31, 2006 12:16

Yleinen sanamuoto sopimuksissa on tapaan (siis näin kansankielisesti sanottuna): "Jos samassa paikassa/tapahtumassa/tilaisuudessa työskentelee useista eri yrityksistä järjestyksenvalvojia, niin työntekijän on ensisijaisesti oltava työssä tässä paperissaan allekirjoitamassa yrityksessä tässä työvuorossa".

Tarkoittaen, että jos olet useiden, yleensä keikkafirmojen leivissä niin et voi valita mielestäsi parasta vaihtoehtoa, vaan JOS olet töissä niin sinun oltava tämän kyseisen firman kautta. Ja kyllä yhteentörmäyksiäkin tulee, käytännössä joutuu itse selvittämään etukäteen ettei tilaisuudessa ole mitään "kiellettyjä" firmoja jos menet yhden leivissä. Käytännössä tilanne on se, että jos pari eri firmaa tarjoaa hommia niin et voisi mennä ollenkaan...

Jos vain yksi tarjoaa, mutta on muitakin jotka eivät sinua kutsu tällä kertaa niin fiksu nyt ainakin varmistaa ettei siitä ole haittaa. Vaihtoehto sitten kummiskin on palloilla toisen firman silmien eteen toisen firman liivit päällä. Jokainen nyt varmaan voi kokemuksistaan päätellä miten salassapito onnistuu:) No, ehkä jossain olympiastadionilla voisi onnistua piilottelemaan vaikka on useitakin firmoja.
Jape78-Nuorempi JV
Janne78
 
Viestit: 85
Liittynyt: Ke Heinä 05, 2006 17:46
Paikkakunta: HML

ViestiKirjoittaja turva » Ti Loka 31, 2006 13:56

Missä työssä vuoroja voi noin vain perua. Järjestyksenvalvojat ovat ainoa tapaamani ammattiryhmä jossa työntekijät näin tekevät ja yleensä vielä menevät toiseen kohteeseen paremman palkan perässä. On molemmille osapuolille reilua jos työtä hakiessa selvitetään mitä mieltä yritys on kilpailijalla työskentelystä. Silloin molemmat voivat miettiä solmivatko työsuhdetta. Helsingissä yleensä kilpailijalla työskentely kielletään esimiesasemassa työskenteleviltä. Heillä voi olla yritystä vahingoittavaa tietoa sopimuksista yms. Usein myös kauan samassa paikassa työskentelevät järkkärit voivat yrittää ilman kilpailukieltoa kaapata oman ovensa suoraan itselleen. Mielestäni perusjärkkäriltä ei kuitenkaan pitäisi kieltää työskentelyä kilpailevassa yrityksessä varsinkaan jos ei pystytä antamaan tarpeeksi tunteja. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että pelisäännöt ovat selvät: Yrityksen vuorot ovat ensisijaiset eikä niitä peruta toisen vuoron takia, yrityksen asioista eikä asiakkaista puhuta ollenkaan kilpailijan palveluksessa, yms.
Tämä siis vain minun mielipiteeni.
Valitettavasti meissä on vain monenlaista hiihtäjää ja aina joku hölöttää tipeistään ja palkoistaan muille ja tämä jos mikä aiheuttaa vaan kateutta ja jos olet hyvällä ovella alkaa joku toinenkin kiinnostua ovesta kun kuulee kuinka hyvin sieltä tienaa. Siis hölösuu potkii vaan itseään nilkkaan. Vanhan linjan ammattilaiset eivät ikinä puhu mitä tienaavat ja jos kuulevat mitä sinä tienaat vievät helposti oven nenäsi edestä.
turva
 
Viestit: 7
Liittynyt: La Elo 05, 2006 11:19

...

ViestiKirjoittaja Janne78 » Ti Loka 31, 2006 15:07

Mutta sen verran voisin kuitenkin tähän kohtaan sanoa, että leijonaosa täälläkin kirjoittelevista ovat töissä vuokra/keikkafirmoissa (Jos nyt nimiä mainitsee, niin Barona, Staffpoint, Secu Events jne...), eivätkä ovilla.

Ovihommat ovatkin oma kokonaisuutensa ja niissähän säännöllisemmät vuorot ja listat ym. pyörivätkin. Keikkahommat joita täällä väki pääosin tekee, ovat juuri tuollaisia joissa itse varataan/ehdotetaan vuoroa listasta tai soitellaan, että nyt olisi taas tällaista tarjolla (yleensä yksittäinen keikka tai tapahtuma), eli ei edes mikään iso kokonaisuus. Eri asia tietty esim. jäähallihommat joissa sitoutuu tai ainakin toivotaan mahdollisimman pitkää mukanaoloa ja säännöllisesti, tosin niissäkään ei sitten ole muita kilpailemassa. Yksi firma vain jossain tietyssä kokonaisuudessa.

Eli tottakai ovihommista on syytä puhua, mutta keskustelu jota tässä nyt puhutaan on enemmänkin tästä keikkahommapuolesta, jossa on käytännössä oma häpeä jos jättää menemättä, soitetaan vain seuraavalle.
Jape78-Nuorempi JV
Janne78
 
Viestit: 85
Liittynyt: Ke Heinä 05, 2006 17:46
Paikkakunta: HML

ViestiKirjoittaja hps » Ke Marras 01, 2006 17:31

turva kirjoitti:Missä työssä vuoroja voi noin vain perua.


No niinpä. JV-työssä ei ainakaan voi ilman työnantajan/toimeksiantajan suostumusta peruuttaa mitään vuoroa tai keikkaa, sillä kun kerran työhön on sitoutunut niin se on hoidettava. Jos peruuttaa yksipuolisesti tai jättää saapumatta, niin sehän täyttää JV-rikkomuksen merkit eli on rangaistava teko. Tuon nyt luulisi jotenkin hillitsevän palkkasurffaajia, mutta eipä se taida sitä tehdä koska ilmiö on turhan yleinen.
hps
 
Viestit: 81
Liittynyt: Ti Heinä 11, 2006 18:10

ViestiKirjoittaja hexa » Ke Marras 01, 2006 18:54

Kiitos hyvistä vastauksista.

Kielto on siis lain mukaan mahdollinen. Vuorojen perujille ei minultakaan pitkää kiitosta tule. Joudutaan sitten soittelemaan ja joku sen vuoron kuitenkin tekee. Tämän estäminen varmasti on usein kiellon perusteena. Hyvä niin.
hexa
 
Viestit: 9
Liittynyt: Su Loka 01, 2006 16:17

ViestiKirjoittaja redman » Ke Marras 01, 2006 19:41

Näiden määräysten lisäksi kannattaa myös muistaa että järjestyksenvalvojalain mukaan suullinen suostumus työtehtävään riittää, työtehtävä on virkamiestehtävä ja sovitun tehtävän suorittamatta jättäminen ilman perusteltua syytä (esim. saa paremman liksan muualta ja meneekin sinne) täyttää järjestyksenvalvojarikkomuksen tunnusmerkit.

Seurauksena saattaa olla jopa kortin väliaikainen peruuttaminen jos asiasta tehdään rikosilmoitus ja tapaus on tahallinen/törkeä.
redman
 
Viestit: 65
Liittynyt: Ma Syys 11, 2006 10:23

Seuraava

Paluu Ajankohtaista

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron